Strona Główna BIP Strona Główna
-> O rekonwersji
 

 


REKONWERSJA KADR

 

 "... ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej w zakresie doskonalenia zawodowego, przekwalifikowania zawodowego (przyuczenia do zawodu), pośrednictwa pracy i praktyk zawodowych...."

 

 Celem rekonwersji jest przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy przez wyposażenie w odpowiednią wiedzę, nauczenie samodzielnego poszukiwania pracy, pomoc w jej znalezieniu, a także udzielenie wskazówek w zakresie samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej.


Uregulowania znowelizowanej ustawy pragmatycznej od 1 stycznia 2010 r.


Wszyscy byli żołnierze zawodowi, z wyjątkiem zwolnionych ze służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1, 12-15, tj:

    pkt 1 - zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
    pkt 12 - prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej. służby wojskowej;
    pkt 13 - prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
    pkt 14 - skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
    pkt 15 - prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej);

w okresie 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, moga korzystać na terenie kraju z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy.


    Bezterminowo może korzystać z pomocy rekonwersyjnej były żołnierz zawodowy, który został zwolniony wskutek ustalenia przez WKL niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa.

    Z pomocy rekonwersyjnej omówionej powyżej mogą korzystać bezterminowo również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć, w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

    W ramach powyższej pomocy mogą być pokrywane koszty przekwalifikowania zawodowego, przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, zakwaterowania oraz nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej w przypadku żołnierza służby kontraktowej.


 Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy JW., może korzystać z pomocy w zakresie:

    doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata;
    przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata;
    praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziesieć lat. Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 3, 8 pkt 9 lit. b i pkt 10 tj.:

    pkt 3 - ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do służby;
    pkt 8 - upływu czasu określonego w kontrakcie, jeżeli nie nastąpi zawarcie kolejnego kontraktu;
    pkt 9 - upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez właściwy organ.
    pkt 10 - niewyznaczenia na stanowisko służbowe w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej; oraz art. 112 ust. 1 pkt 3-5 tj:

    pkt 3 - niewyznaczenia na stanowisko służbowe na kolejną kadencję;
    pkt 4 - otrzymania dostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej;
    pkt 5 - zaistnienia potrzeb Sił Zbrojnych - za pisemną zgodą żołnierza.    który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 10 lat, ze względu na szczególny charakter wykształcenia, doświadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej, korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju w administracji publicznej. Uprawnienie to, w pierwszej kolejności przysługuje byłym żołnierzom zawodowym którzy zostali zwolnieni wskutek ustalenia przez WKL niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawniony do pomocy rekonwersyjnej żołnierz zawodowy lub były żołnierz zawodowy, może korzystać z pomocy w zakresie:

  •  informacji zawodowej,
  • doradztwa zawodowego;
  •  przekwalifikowania zawodowego;
  • pośrednictwa pracy (w tym zatrudnienia na stanowiskach związanych z obronnością kraju;
  • praktyk zawodowych.

 KONTAKT

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie

10-283 Olsztyn, ul. Jagiellońska 53

tel. 261321836; fax. 261321834

e-mail: oazolsztyn@wp.pl

 

Pełnomocnik Szefa WSzW w Białymstoku ds. rekonwersji kadr

15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70/3

tel.  261398583; fax. 261398645

e-mail: wirekon@wp.pl

 

Pomocnik Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Suwałkach ds. rekonwersji 

16-400 Suwałki, ul. Pułaskiego 24

tel. 261347448; fax. 261347509

e-mail: wkusuwalki@ron.mil.pl