Strona Główna BIP Strona Główna
WYDANIE DOKUMENTÓW
 
  • Opłata skarbowa za wydanie duplikatu książeczki wojskowej wynosi 28 zł,
  • Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej dla osób zameldowanych na pobyt stały za granicą wynosi 46 zł.

 

Opłatę skarbową można uiścić dokonując wpłaty na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego w Suwałkach.  

  Wpłat należy dokonywać na poniższy numer rachunku:  

Numer rachunku bankowego:

   Bank PeKaO S.A. Oddział w Suwałkach

22 1240 5211 1111 0000 4921 9744

tytułem: Opłata skarbowa za wydanie duplikatu książeczki wojskowej 

          lub zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej