Strona Główna BIP Strona Główna
-> Oferty pracy
 

Wojskowy Komendant  Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent

Wydział Rekrutacji

 MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:  Suwałki

ADRES URZĘDU:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 21a
16-400 Suwałki

WARUNKI PRACY

•   praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu i poza nim: wyjazdy służbowe
w celach informacyjno – promocyjnych np. wystąpienia w szkołach i uczelniach, udział
w przedsięwzięciach o charakterze masowym (targi pracy, festyny, uroczystości rocznicowe
itp.), udział w kursach i szkoleniach oraz w kwalifikacji wojskowej;
•   obsługa klienta urzędu, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe;
•   praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
•   obsługa urządzeń biurowych;
•   budynek 2 – piętrowy, brak wind;
•   naturalne i sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach.

ZAKRES ZADAŃ

 • realizowanie zadań związanych z naborem i powoływaniem kandydatów do ochotniczych form służby wojskowej;
 • prowadzenie ewidencji osób będących w zasobach wydziału;
 • przygotowywanie danych do meldunków, zestawień i opracowań w zakresie naboru i powoływania do ochotniczych form służby wojskowej;
 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych;
 • uczestniczenie w akcjach i wystąpieniach promujących ochotnicze formy służby wojskowej;
 • uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej;
 • redagowanie informacji na stronę internetową;
 • udział w kursach i szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: powyżej pół roku w administracji lub pracy biurowej
 • znajomość obsługi komputera, w tym znajomość pakietu OFFICE
 • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE”
 • prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie pracowniczego przydziału mobilizacyjnego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie szkoleń
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE"
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie prawa jazdy kat. B

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20 listopada 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach
  ul. Wojska Polskiego 21a
  16-400 Suwałki
  z dopiskiem „oferta pracy w służbie cywilnej nr ogłoszenia 17625”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W procedurze kwalifikacyjnej wezmą udział oferty, które spełnią łącznie następujące warunki:
1)   złożone w terminie (liczy się data stempla pocztowego lub zarejestrowania w kancelarii WKU),
2)   dokumentacja jest kompletna (zawiera wszystkie wymagane w ogłoszeniu o naborze
dokumenty i oświadczenia),
3)   dokumenty (CV, list motywacyjny) oraz oświadczenia są uwiarygodnione własnoręcznym
czytelnym podpisem i opatrzone datą,
4)   udokumentowano spełnienie wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze
dotyczących poziomu i kierunku wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia
zawodowego.
Kandydaci, którzy spełnią powyższe wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni
o terminie i miejscu II etapu naboru. Brak powiadomienia jest równoznaczny
z niezakwalifikowaniem się kandydatki/ta do dalszych etapów. Odrzucone oferty zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 347 440.