Strona Główna BIP Strona Główna
PETYCJE
 

  • Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku
W roku 2016 do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach nie wpłynęły i nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195 ze zmianami)

  • Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku
W roku 2015 do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach nie wpłynęły i nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195)

Zgodnie z ustawą z dnia 11.07.2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014 r., poz. 1195), do organu władzy publicznej może być złożona petycja.


Przedmiotem petycji może być żądanie np.:
- zmiany przepisów prawa,
- podjęcia rozstrzygnięcia lub podjęcia działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:


wkusuwalki@ron.mil.pl

Petycja powinna zawierać:
1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
2. Wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów.
3. Oznaczenie adresata petycji.
4. Wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.
 
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
 
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.